Podmínky dodání

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné podmínky upravují dodání předmětů výměnou za poskytnutí daru organizaci : 

 

KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost

IČ: 29397596

DIČ: CZ29397596

se sídlem:

Závodní 2006/101, Ostrava

zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 321

kontaktní údaje:

 

email: prodej@kolaproafriku.cz

telefon: 777 660 025 (prodej), 731 594 864(prodej a expedice), 603 883 509 (provozovatel a fakturace)

www (dále jen „obdarovaný“)  

 

2. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti příjemce daru a fyzické osoby, která uzavírá darovací smlouvu (dále jen: „dárce“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.kolaprokola.cz.

3. Ustanovení podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí daru, je-li vyžádána dárcem. Odchylná ujednání v darovací smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto podmínek.

4. Tyto podmínky a smlouva o poskytnutí daru se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o předmětech a výši daru (uvedených cenách)

1. Veškeré předměty nabízené na tomto webovém rozhraní (eshopu) je bazarové, použité a tím pádem může nést známky opotřebení, jeho prodej slouží k dobročinným benefičním účelům. Utržené finanční prostředky jsou považovány za dar na podporu činnosti organizace Kola pro Afriku, o.p.s.

2. Uvedená cena za předměty je považována za minimální výši daru organizaci Kola pro Afriku, o.p.s.

3. Informace o předmětech, včetně uvedení výše daru (cen) a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých vystavených předmětů (kol, náhradních dílů, merchandisingových předmětů, poukazů, ...)  v katalogu internetového obchodu. 

2. Veškerá prezentace předmětů umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru. 

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním předmětů. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním předmětů uvedených v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy jsou předměty doručovány v rámci území České republiky.

 

III. Objednávka a uzavření smlouvy o daru

1. Náklady vzniklé dárci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutí daru (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí dárce sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Dárce provádí objednávku předmětů těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si dárce vybere předmět, počet kusů, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je dárci umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle dárce obdarovanému kliknutím na tlačítko "Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou obdarovaným považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení dárce o tom, že se seznámil s těmito podmínkami dodání.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle obdarovaný dárci potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou dárce při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Smlouva o poskytnutí daru je uzavřena až po přijetí objednávky a na vyžádání dárce. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu dárce.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže obdarovaný splnit, zašle dárci na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh dárcovské smlouvy a dárcovská smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením dárce o přijetí této nabídky obdarovanému na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté obdarovaným jsou závazné. Dárce může zrušit objednávku, dokud není dárci doručeno oznámení o přijetí objednávky obdarovaným. Dárce může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email obdarovaného uvedený v těchto podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně obdarovaného při uvedení ceny předmětu v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není obdarovaný povinen dodat dárci  předmět za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Obdarovaný informuje dárce o chybě bez zbytečného odkladu a zašle dárci na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. 

IV. Uživatelský účet - účet dárce

1. Na základě registrace dárce provedené v internetovém obchodě může dárce přistupovat do svého účtu. Ze svého účtu může  provádět objednávání předmětů. Dárce může objednávat předměty také bez registrace.

2. Při registraci do účtu dárce a při objednávání předmětů je dárce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je dárce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené dárcem v zákaznickém účtu a při objednávání předmětů jsou obdarovaným považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Dárce je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Obdarovaný nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Obdarovaný může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když dárce svůj uživatelský účet déle nevyužívá. 

5. Dárce bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení obdarovaného, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky pro poskytnutí daru a dodání předmětů

1. Finanční dar za obdržení vybraného předmětu může dárce uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet obdarovaného č. 2800788202/2010, vedený u FIO banky (pro platbu ze zahraničí využijte IBAN: CZ0420100000002800788202, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX)
 • bezhotovostně platební kartou
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně

2. Uvedená cena předmětu je minimální výší daru. Dárce tedy může, ale nemusí poskytnout výměnou za vybraný předmět finanční dar ve vyšší hodnotě. 

3. V případě bezhotovostní platby je poskytnutí daru naplněno okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet obdarovaného.

4. Vybraný předmět je obdarovanému dodán:

 • na adresu určenou dárcem v objednávce
 • osobním odběrem v provozovně obdarovaného

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání předmětů.

10. Náklady na dodání předmětů v závislosti na způsobu odeslání a převzetí předmětů jsou uvedeny v objednávce dárce a v potvrzení objednávky obdarovaného. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku dárce, nese dárce riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11. Obdarovaný dodává předmět na místo určené dárcem v objednávce pouze jednou. Pokud není předmět převzat a je vyžádáno opakované doručení nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je dárce povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním předmětu. 

12. Při převzetí předmětu od přepravce doporučujeme zkontrolovat neporušenost obalů předmětů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí dárce zásilku od přepravce převzít.

13. Na vyžádání vystaví obdarovaný dárci smlouvu o poskytnutí daru. 

14. Dárce nabývá vlastnické právo k doručenému předmětu poskytnutím minimální výše daru/ceny za vystavený předmět, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím předmětů. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu ředmětů přechází na dárce okamžikem převzetí předmětů.  

 

VI. Odstoupení od objednávky a poskytnutí daru 

1. Dárce, který si objednal předmět výměnou za poskytnutí daru, má právo od objednávky i poskytnutí daru odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od činí 14 dnů

 • ode dne převzetí objednaných předmětů,
 • ode dne převzetí poslední dodávky předmětů, je-li předmětem smlouvy několik druhů předmětů nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky předmětů, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka předmětů.

3. Dárce nemůže odstoupit od objednávky předmětů, které byly upraveny podle přání dárce.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od objednávky a poskytnutí daru musí dárce odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení.

5. Odstoupení od objednávky a poskytnutí daru zašle dárce na emailovou nebo doručovací adresu obdarovaného uvedenou v těchto podmínkách dodání. Obdarovaný potvrdí dárci bezodkladně přijetí.

6. Dárce, který odstoupil od objednávky, je povinen vrátit obdarovanému objednané a doručené předměty do 14 dnů od odstoupení od objednávky a poskytnutí daru. Dárce nese náklady spojené s navrácením předmětů obdarovanému, a to i v tom případě, kdy předměty nemůžou být vráceny pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li dárce od objednávky a poskytnutí daru, vrátí mu obdarovaný bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky (finanční dar), které od něho přijal, a to stejným způsobem. Obdarovaný vrátí dárci přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím dárce souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Odstoupí-li dárce od poskytnutí daru není obdarovaný povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dárci dříve, než mu dárce objednané předměty předá nebo prokáže, že předměty obdarovanému odeslal.

 

VII. Práva z vadného plnění

1. Dárce odpovídá obdarovanému za to, že objednané předměty při převzetí nemají vady. Zejména že v době, kdy dárce předměty převzal:

 • mají objednané předměty vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které obdarovaný  popsal nebo které dárce očekával s ohledem na povahu předmětů a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se předměty hodí k účelu, který pro jeho použití obdarovaný uvádí nebo ke kterému se předměty tohoto druhu obvykle používají,
 • předměty jsou v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

2. V případě výskytu vady může dárce obdarovaného na danou skutečnost upozornit a požadovat:

 • výměnu za nové předměty,
 • opravu předmětů,
 • přiměřené ponížení poskytnutého daru, 
 • odstoupit od objednávky a poskytnutí daru.

3. Obdarovaný písemně informuje dárce o výsledku a vyřízení jeho žádosti.

 

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Dárce doručuje obdarovanému korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto podmínkách. Obdarovaný doručuje dárci korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském  účtu nebo v objednávce.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Všechna práva k webovým stránkám obdarovaného, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží obdarovanému. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu obdarovaného.

2. Obdarovaný nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Dárce nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

3. Smlouva o poskytnutí daru včetně podmínek doručení je archivována obdarovaným v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

4. Znění podmínek doručení může obdarovaný měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 21.1.2020.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení