Denně aktualizovaný E-Shop

Podmínky dodání

Podmínky prodeje

 

KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost

IČ: 29397596

DIČ: CZ29397596

email: prodej@kolaproafriku.cz

telefon: 731 594 864 (prodej a expedice), 

se sídlem: Závodní 2006/101, Ostrava, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 321, je provozovatelem veřejné sbírky „Kola pro Afriku“ a webových stránek www.kolaprokola.cz (dále jen „Provozovatel“).

Tato Pravidla prodeje (dále jen „Pravidla“) upravují vztahy mezi Provozovatelem a osobou, která má zájem přispět do veřejné sbírky (dále jen „Přispěvatel“) prostřednictvím objednávky uskutečněné na www.kolaprokola.cz.

Potvrzením objednávky Přispěvatel potvrzuje seznámení se s Pravidly a souhlas s nimi.

 

I. Úvodní ustanovení 

Veřejná sbírka

Provozovatel provozuje v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, veřejnou sbírku Kola pro Afriku, oznámenou u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pod sp. zn. VŽ/11507/2013/Bar. Účelem veřejné sbírky je získání peněžitých příspěvků na zajištění provozu centrálního skladu a sběrných míst, zajištění transportu darovaných kol do Afriky, a dále na nezbytný rozvoj organizace, zejména vytvoření dostatečně silného a stabilního zázemí pro realizaci výše uvedených projektů a s tím spojených nákladů (dále jen „Veřejná sbírka“).

Příspěvek do Veřejné sbírky

Uskutečněním objednávky na www.kolaprokola.cz Přispěvatel přispívá do Veřejné sbírky, a to prostřednictvím koupí kola/náhradního dílu (Předmětu), v jehož ceně je zahrnut příspěvek do Veřejné sbírky. 

Poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky se kromě těchto Pravidel řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vzhledem k neobchodní povaze činnosti Provozovatele v rámci Veřejné sbírky se na vztah Přispěvatele a Provozovatele neuplatní zvláštní pravidla, která občanský zákoník stanoví pro vztah podnikatele a spotřebitele a pro prodej zboží v obchodě.

Okamžikem potvrzení objednávky je mezi Přispěvatelem a Provozovatelem uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky. Na základě této smlouvy má Přispěvatel povinnost poskytnout příspěvek do Veřejné sbírky.

U Předmětu odpovídá výše příspěvku automaticky hodnotě, která je na něm vyznačena. Veškeré předměty nabízené na tomto webovém rozhraní (eshopu) je bazarové, použité a tím pádem může nést známky opotřebení. Stav je vždy popsán u daného předmětu, případně na přiložených fotografiích.

Provozovatel má povinnost Přispěvateli zaslat objednaný předmět (jízdní kolo, náhradní díl atp.) a poskytnutý příspěvek využít za účelem Veřejné sbírky a příslušného programu pomoci. Další práva a povinnosti Přispěvatele a Provozovatele stanoví Pravidla.

 

II. Objednávka a dodací podmínky

Objednávka předmětu, v jehož ceně je zahrnut příspěvek do Veřejné sbírky

Při objednání Předmětu na www.kolaprokola.cz se postupuje tak, že Přispěvatel vloží vybraný Předmět do košíku a pokračuje v objednávce, v rámci které vyplní údaje nezbytné pro vystavení potvrzení o daru a pro vyřízení objednávky ze strany Provozovatele. Potvrzení o daru získává přispěvatel s každou objednávkou automaticky.

Po dokončení objednávky Přispěvatelem expeduje Provozovatel Předmět při platbě bankovním převodem v nejbližším možném termínu po připsání částky v ceně objednávky na účet provozovatele číslo 2800788202/2010. Částka musí být na účtu identifikovatelná pod variabilním symbolem, který se generuje v objednávce a který je zaslán Přispěvateli v potvrzení objednávky. Přispěvatel v tomto případě obdrží Předmět zpravidla do 3-5 pracovních dnů od připsání částky na účet.

Provozovatel potvrzuje objednávku odesláním e-mailu s rekapitulací objednávky na e-mailovou adresu Přispěvatele. Tuto adresu zadává Přispěvatel do objednávky.

Platba a doručení Předmětu

1. Finanční částka za obdržení vybraného předmětu může Přispěvatel uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet obdarovaného č. 2800788202/2010, vedený u FIO banky (pro platbu ze zahraničí využijte IBAN: CZ0420100000002800788202, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX)
 • bezhotovostně platební kartou
 • dobírkou 
 • v hotovosti při osobním odběru v provozovně

2. V případě bezhotovostní platby je poskytnutí daru naplněno okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

 • Poplatky za platbu odpovídají aktuálním ceníkům banky Přispěvatele.

3. Vybraný předmět je Přispěvateli dodán:

 • na adresu určenou v objednávce
 • osobním odběrem v provozovně Provozovatele

4. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání předmětů.

5. Náklady na dodání předmětů v závislosti na způsobu odeslání a převzetí předmětů jsou uvedeny v objednávce Přispěvatele a v potvrzení objednávky Provozovatele. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Přispěvatele, nese Přispěvatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6. Provozovatel dodává předmět na místo určené Přispěvatelem v objednávce pouze jednou. Pokud není předmět převzat a je vyžádáno opakované doručení nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Přispěvatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním předmětu. 

7. Při převzetí předmětu od přepravce doporučujeme zkontrolovat neporušenost obalů předmětů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí dárce zásilku od přepravce převzít.

 

III. Potvrzení o daru 

Provozovatel zasílá přispěvateli Potvrzení o daru na uvedenou e-mailovou adresu, kterou Přispěvatel zadal v objednávce.

Poskytnutí příspěvku do sbírky prostřednictvím koupě na www.kolaprokola.cz umožňuje Přispěvateli odečíst si dar od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. U Předmětu odpovídá dar automaticky celé hodnotě na něm uvedené.

Přispěvatel má možnost vyžádat si potvrzení o daru zpětně, pokud jednoznačně doloží svůj nákup prostřednictvím www.kolaprokola.cz.

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: 

Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců, (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu bezúplatných plnění (darů), pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění (darů) ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota bezúplatných plnění (darů) činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

 

IV. Reklamace

Vyřizování reklamací a uplatnění práv z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem. Vzhledem k charakteru Veřejné sbírky se na prodej prostřednictvím www.kolaprokola.cz nevztahují záruční a další podmínky stanovené ve zvláštních ustanoveních občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě.

Provozovatel vyřizuje reklamace v případě, že Předmět nese známky poškození, ke kterému došlo v průběhu přepravy, Přispěvatel má právo požadovat odstoupení od smlouvy o příspěvku do Veřejné sbírky a na vrácení jím zaplacené částky nebo výměnou zboží. Konkrétní způsob reklamace bude řešen vzájemnou dohodou Přispěvatele a Provozovatele. 

V případě reklamace je Přispěvatel povinen informovat Provozovatele bez zbytečného odkladu e-mailem na adresu: prodej@kolaproafriku.cz. V e-mailu je nutné uvést údaje potřebné k dohledání objednávky.

Řešení sporu

Provozovatel informuje přispěvatele, že veřejná sbírka formou prodeje zboží podléhá kontrolní pravomoci Krajského úřadu, oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad. V případě sporu mezi provozovatelem a přispěvatelem v souvislosti s koupí předmětu se přispěvatel může obrátit s podnětem k jeho mimosoudnímu řešení na Krajský úřad, oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.

 

V. Bezpečnost a ochrana osobních údajů 

 

Provozovatel nakládá s osobními údaji Přispěvatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s nařízením EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů  (GDPR).

Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Přispěvatelem Provozovateli v průběhu přispívání do Veřejné sbírky prostřednictvím objednávky na www.kolaprokola.cz jsou důvěrné.

Přispěvatel je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých osobních či firemních údajů, které by mohly mít vliv na splnění objednávky.

Provozovatel je správcem Vašich osobních údajů ve smyslu GDPR.

Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje Přispěvatele v rozsahu uvedeném v objednávce zboží.

Zpracování osobních údajů je založeno na plnění smlouvy, plnění právních povinností Provozovatele a na oprávněném zájmu Provozovatele.

Uvedené údaje jsou zpracovávány za těmito účely:

 • Vyřízení objednávky
 • Evidence příspěvků
 • Statistické účely,
 • Plnění právních povinností Provozovatele,
 • Péče o dárce, informování o možnostech dárcovství a o činnostech organizace Kola pro Afriku obecně prospěšná společnost, nabídka výhod.

Osobní údaje budou Provozovatelem uloženy po dobu:

 • po dobu trvání smluvního vztahu (smlouvy o poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky),
 • po dobu určenou právními předpisy (zejména zákon o účetnictví),
 • a dále po dobu 3 let od posledního kontaktu s Přispěvatelem, pokud Přispěvatel dříve nepožádá o výmaz údajů.

Osobní údaje Provozovatel neprodává ani jinak nepředává dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří umožňují komunikaci s Přispěvatelem. Dále může Provozovatel sdělit jméno a údaje o objednávce bance na její vyžádání v souvislosti s akceptací platebních karet MasterCard a VISA v prostředí veřejné datové sítě Internet.

Práva Přispěvatele:

 • právo požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Provozovatel zpracovává,
 • právo požadovat po Provozovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u Provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo požadovat po Provozovateli výmaz těchto osobních údajů, příp. právo vzít souhlas (byl-li udělen) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Provozovateli,
 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje Provozovatele: Kola pro Afriku, o.p.s., se sídlem Závodní 2006/101, 700 30 Ostrava, IČ: 29397596, kontaktní údaje: prodej@kolaproafriku.cz, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: info@kolaproafriku.cz.

 

VI. Závěrečná ustanovení 

Tato Pravidla prodeje jsou zveřejněna na internetových stránkách www.kolaprokola.cz.

Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit a doplňovat. Pro Přispěvatele i Provozovatele jsou závazná Pravidla ve znění zveřejněném v okamžiku objednávky.

 

 

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 21.1.2022.